อบรมพัฒนาบุคลากรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

             เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2567 ศูนย์บริการวิชาการ นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการ นายสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 80 คน ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 29 เมษายน จะเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างทัศนคติที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน (Team Building) และวันที่ 30 เมษายน จะเป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานที่ผ่านมา นำมาสร้างแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อยกระดับและพัฒนาองค์กร ผ่านกระบวนการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจากกิจกรรมครั้งนี้ ได้เกิดนวัตกรรมสร้างสรรค์ขึ้นจำนวนหนึ่งซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานได้เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเกิดทัศนคติร่วมกันในการปฏิบัติงานด้วยการยึดมั่นในหลักค่านิยมที่ดีขององค์กร "DENT MFU. " อันจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในอนาคตต่อไปได้

  • 239 ครั้ง