ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

 

โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

************************************

ตามที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรระยะสั้น อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 18 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทางสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

                   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

                             รายชื่อ                                         หน่วยงาน

 • น.ส.กฤติยา  จันทร์วิเศษ                 รพ.สต.ทุ่งผาสุข
 • นางเกศสุดา  เด็นเบ็น                    รพ.แม่จัน
 • น.ส.จิตรา  พรหมจักร                    รพ.สต.อาโยะ
 • น.ส.ฐิติวราดา  เย็นใจมา                 รพ.สต.เล่าฝู่
 • นางจุฑามาศ  พรมชัย                   รพ.พญาเม็งราย
 • นายจารุวิทย์  ติ๊บก๋า                     รพ.สต.ท่าก๊อ
 • น.ส.ณัฐรดา  อุตระกาศ                  รดาคลินิกการพยาบาล
 • น.ส.ดวงแก้ว  วงศ์บุญชัยเลิศ            รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
 • น.ส.ทิพเนตร  วงศ์จุมปู                  รพ.สต.ร่มเย็น
 • น.ส.ธนาวดี  คุณารูป                     รพ.สต.ปางมะหันต์
 • น.ส.ปิยากร  แก้วปันมา                  รพ.สต.บ้านเทอดไทย
 • น.ส.พัชรินทร์  คำแก่น                   แม่ยาวคลินิกกาคพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • นางพัณณิตา  ศักดิ์เดชากุล              รพ.สต.บ้านดู่
 • น.ส.พิมทิพย์  เกิดหลำ                   รพ.ชลบุรี
 • นางภูริชญา  ขุนติ๊บ                     รพ.สต.ห้วยส้านยาว
 • น.ส.มินทรฎรา  ชุ่มมงคล                รพ.ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • น.ส.รัตนรัตน์  บุดดีมี                    รพ.สต.บ้านแม่คาวหลวง
 • นางรัตติกาน  หัวนา                     รพ.สต.บ้านฝายกวาง
 • นางวิไลลักษณ์  รู้ทำนอง                รพ.พญาเม็งราย
 • น.ส.สุรางค์  สรราช                      ไม่มีต้นสังกัด
 • น.ส.เสาวลักษณ์  พิชยศ                 รพ.เชียงแสน
 • น.ส.อรทัย  อัศวโสภี                     รพ.เกษมราษฎร์ แม่สาย
 • น.ส.อรสุดา  คำมา                       รพ.สต.จอมหมอกแก้ว
 • น.ส.อังชลีพร  อภัยกาวี                  บริษัทเมดโทรนิค

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวอชิรญา อุดปิน

ฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ

โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8034

 • 2196 ครั้ง