ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

ตามที่สำนักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรระยะสั้น อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทางสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

      ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

      รายชื่อ                                         หน่วยงาน

 • นางวิไลลักษณ์  รู้ทำนอง                รพ.พญาเม็งราย                    
 • น.ส.พัชรินทร์  คำแก่น                   แม่ยาวคลินิกกาคพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • น.ส.ปิยากร  แก้วปันมา                  รพ.สต.บ้านเทอดไทย
 • น.ส.อรสุดา  คำมา                       รพ.สต.จอมหมอกแก้ว
 • น.ส.กฤติยา  จันทร์วิเศษ                 รพ.สต.ทุ่งผาสุข
 • น.ส.ฐิติวราดา  เย็นใจมา                 รพ.สต.เล่าฝู่
 • น.ส.เสาวลักษณ์​  พิชยศ                  รพ.เชียงแสน
 • น.ส.ธนาวดี  คุณารูป                     รพ.สต.ปางมะหันต์
 • น.ส.ทิพเนตร  วงศ์จุมปู                   รพ.สต.ร่มเย็น
 • น.ส.รัตนรัตน์  บุดดีมี                     รพ.สต.บ้านแม่คาวหลวง
 • นางเกศสุดา  เด็นเบ็น                    รพ.แม่จัน
 • น.ส.ณัฐรดา  อุตระกาศ                   รดาคลินิกการพยาบาล
 • นางจุฑามาศ  พรมชัย                    รพ.พญาเม็งราย
 • น.ส.พิมทิพย์  เกิดหลำ                    รพ.ชลบุรี
 • น.ส.จิตรา  พรหมจักร                     รพ.สต.อาโยะ
 • น.ส.ดวงแก้ว  วงศ์บุญชัยเลิศ             รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
 • น.ส.อรทัย  อัศวโสภี                       รพ.เกษมราษฎร์ แม่สาย
 • นายจารุวิทย์  ติ๊บก๋า                       รพ.สต.ท่าก๊อ
 • นางภูริชญา  ขุนติ๊บ                       รพ.สต.ห้วยส้านยาว
 • นางพัณณิตา  ศักดิ์เดชากุล                รพ.สต.บ้านดู่
 • นางรัตติกาน  หัวนา                      รพ.สต.บ้านฝายกวาง
 • น.ส.สุรางค์  สรราช                       ไม่มีต้นสังกัด
 • น.ส.อังชลีพร  อภัยกาวี                   บริษัทเมดโทรนิค
 • น.ส.มินทรฎรา  ชุ่มมงคล                 รพ.ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

หมายเหตุ: ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 941 6166 1144

Passcode: 224155

 

ประกาศไว้ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวอชิรญา อุดปิน

ฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ

โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๗๘๙๗ ต่อ ๘๐๓๔

 

 • 1131 ครั้ง