โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการ Botanical Garden Open House ครั้งที่ 4 ณ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการ Botanical Garden Open House ครั้งที่ 4 ณ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูป่ามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ

โดยมีกิจกรรมบรรยายหัวข้อ :

1.สวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ ความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ และป่าไม้ในประเทศไทย (พาเยี่ยมชมสวน)

2.ดอกไม้นั้นสำคัญไฉน

3.การสืบพันธุ์ของพืชดอก

4.โครงสร้างและประเภทของดอกไม้ต่าง ๆ

5.แนะนำการดูแลกุหลาบ

workshop :  กิจกรรมทำโปสการ์ด ดอกไม้ ภาษาแห่งรัก

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย กว่า 25 คน

  • 222 ครั้ง