มฟล. เข้ารับรางวัลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่น ประจำปี 2567

หมวดหมู่ข่าว: PDPA-ข่าวสาร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุรัตน์ ปวนคำมา อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ และประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้ารับรางวัลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่น ประจำปี 2567 (DPO Award of Excellence) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติมอบรางวัล ณ ศูนย์บริการฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการลูกค้า NT

โดยในการนี้มีหน่วยงานของรัฐที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่

 1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 2. กองทุนการออมแห่งชาติ
 3. การไฟฟ้านครหลวง
 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 5. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 6. ธนาคารออมสิน
 7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 8. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 9. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 10. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 • 209 ครั้ง