โครงการ Cross Border Health Program, 1/2024 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ Cross Border Health Program, 1/2024 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นเวทีสำหรับการสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในเชิงวิชาการและการวิจัยกับเครือข่ายนานาชาติ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ Oregon Health and Science University  และ The University of Western Australia

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทน คณบดีคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการในครั้งนี้

ปฐมนิเทศหลักสูตร โดยทีมคณาจารย์สำนักวิชาวิทยสศาสตร์สุขภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาองค์กร เป็นภารกิจที่สำคัญของสำนักวิชา ในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีเครือข่ายการทำงานกับ Oregon Health and Science University มาอย่างต่อเนื่อง การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำงานด้านบริการวิชาการ ด้านวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย Oregon Health and Science University  ในการศึกษาระบบงานสาธารณสุขของไทยในด้านต่างๆ รวมถึงเรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นไทย มีโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเกิดเครือข่ายการเรียนรู้กับนักศึกษาต่างชาติ อาจารย์และนักวิจัยได้มีเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคต

 

  • 252 ครั้ง