อธิการบดี มฟล. มอบโอวาทนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 หวังให้เป็นหมอที่ดีของพี่น้องประชาชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ใหม่พบอธิการบดีและเซ็นสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ อาคารพรีคลินิก ในการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทแก่เหล่านักศึกษาแพทย์ใหม่ โดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยมุ่งหวังอยากให้เป็นแพทย์ที่ดีของประชาชน

      รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า “นักศึกษาแพทย์จะใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนถึง 6 ปีเต็ม เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเรามุ่งหวังให้บัณฑิตแพทย์ มฟล. ได้มีโอกาสทำงานใช้ทุน เพื่อจะได้เห็นการใช้ชีวิตอันยากลำบากของพี่น้องในชนบทซึ่งมีความต้องการด้านการแพทย์ค่อนข้างสูง และนำประสบการณ์นั้นกลับมาพัฒนาตนเองเพื่อเป็นหมอที่ดีของพี่น้องประชาชน การสร้างนักศึกษาแพทย์ที่มีคุณภาพได้นั้นทางรัฐได้ให้งบประมาณสนับสนุนอย่างมากในแต่ละปีซึ่งได้มาจากเงินภาษีอากร ดังนั้นคนที่เข้ามาเรียนแพทย์ถือว่าเป็นหนี้ประชาชน เรียนจบได้ด้วยความเกื้อหนุนของประชาชน เมื่อเรียนจบแพทย์แล้วก็อยากให้กลับไปเป็นที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกัน และขอให้น้อมนำเอาถ้อยคำของพระราชบิดานำทางชีวิต คือ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1205 ครั้ง
อธิการบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์