มฟล. ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภายใต้งาน มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

             วันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม หัวข้อผู้นำชมนิทรรศการงานศิลปะร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 108 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับและกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมอบรม โดยหลักสูตรการอบรมแบ่งออกเป็น หัวข้อ 1. บริการด้วยใจ Service Excellence - Serving by Heart และเทคนิคการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักวิชาการจัดการ และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2. หัวข้อ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ได้รับความกรุณาจากผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ และคณะภัณฑารักษ์ ร่วมเป็นวิทยากร 3. กิจกรรม Work Shop ทัศนศึกษา 2 เส้นทาง เพื่อเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะ และสถานที่แสดงงานศิลปะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเชียงแสน การดำเนินงานดังกล่าว นอกเหนือจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพภายใต้มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ของจังหวัดเชียงรายแล้ว ยังมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย (Sustainable Development Goals: SDGs)

#SDG4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
#SDG8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน

  • 129 ครั้ง