ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ด้านการศึกษา (ตำบลท่าสุด ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล)

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันที่ 2 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับคณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ

นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ (ตำบลท่าสุด ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล) ในประเด็นด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม E4A-518 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยได้เรียนเชิญ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครู ผู้ช่วยครูและผู้ดูแลเด็ก จากเทศบาลท่าสุด เทศบาลนางแล และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวนรวม 60 ท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในกิจกรรมเป็นการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และคณะทำงานฯ ของมหาวิทยาลัย เพื่อออกแบบโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ด้านการศึกษา ในภาพรวมการพัฒนาระยะ 3-5 ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ในพื้นที่ และพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

SDG4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ / การศึกษาที่มีคุณภาพ

SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความไม่เสมอภาค

SDG17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา/เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูการพัฒนาที่ยั่งยืน

CASMFU

MFUTODAY

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาจีนวิทยา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

SDGMFU

  • 2112 ครั้ง