มฟล. ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน โรงเรียนเขตพื้นที่ EEC

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว และนายสุชาติ รัตโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสำนักวิชาจีนวิทยา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของผู้เรียนจากครูที่เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นการเข้าติดตามความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชั้นเรียน จากครูผู้เป็น Smart Teacher ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะเพิ่มองค์ความรู้ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ภายใต้โครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะของครูด้านภาษาอังกฤษและจีนสู่การเป็น Smart Teacher และพัฒนานักเรียนสู่การเป็น Smart Local Leader ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการวัดทักษะความรู้ด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ โรงเรียนสิงห์สมุทร และโรงเรียนศรีสุวิช และพบว่าครูได้มีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการไปพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในชั้นเรียนของตนเองได้ ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนในด้านผลการเรียนที่ดีขึ้น 

  • 410 ครั้ง