ม.แม่ฟ้าหลวง จับมือ ม.ราชภัฏเชียงราย ร่วมขับเคลือน NEC เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการวิชาการ

         วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ สำนักวิชาการจัดการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ และนายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงราย หารือแนวทางสนับสนุนการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC) ซึ่งเป็นนโยบายภาครัฐ เพื่อยกระดับพื้นที่จังหวัดหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ให้เป็นพื้นที่ลงทุนด้านการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่ต่อยอดจากฐานวัฒนธรรมล้านนาที่ทรงคุณค่า ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมกับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับในระดับสากล และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ต่อไป

  • 537 ครั้ง