รับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องมูลค่าทุนละ 25,000 บาท โดยผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.80 ขึ้นไป
  3. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (เกรดเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้เกรด B ขึ้นไป)
  4. มีความประพฤติดี
  5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว (ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
  6. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2561
  7. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาและส่งที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-916187 (พี่ยีนส์)

  • เอกสารดาวน์โหลด
    • ใบสมัครขอรับทุนฯ

 |   |  2924 ครั้ง