มฟล. ขอเชิญชมนิทรรศการ "พุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565" วันที่ 9 - 30 กันยายน 2566 ณ ชั้น 8 ICONSIAM กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ วัดร่องขุ่น และศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ขอเชิญชมการจัดแสดงผลงานศิลปะของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565 ร่วมกับผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ระหว่างวันที่ 9 - 30 กันยายน 2566 ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ โดยได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรม ให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรดังกล่าว ได้ดำเนินการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โทร: 053 917 897 ต่อ 8037 (ศตวรรษ)
Facebook: https://www.facebook.com/BuddhistArtMFU 

  • 2237 ครั้ง
  • #หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) #ศูนย์บริการวิชาการ