สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ MFIU2023: “Innovative Solutions for Global Aging and Dementia in the Digital Era: Nursing and Multidisciplinary Perspectives”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Moving Forward in Unity 2023 (MFIU 2023) “Innovative Solutions for Global Aging and Dementia in the Digital Era: Nursing and Multidisciplinary Perspectives” ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2566     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรด้านสุขภาพและผู้ที่สนใจตลอดจนสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันต่อเนื่องของพยาบาลและนักวิชาการในยุคสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Age Society) ต่อไป ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในหัวข้อ An update on aging and dementia in 2024: Trends and innovations โดย ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล อาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล และ หัวข้อ Revolutionizing Dementia Care โดย ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย นอกจากนี้การประชุม MFIU 2023 มีหน่วยคะแนนศึกษาต่อเนื่องพยาบาลศาตร์ 13.5 CNEU 

หัวข้อหลักในการจัดประชุม ดังนี้ 
1. Healthy aging
2. Changing communities: age-friendly environments
3. Challenges in adopting emerging innovations and technologies in the aged care
4. Interdisciplinary approaches to living well with dementia
5. Palliative care

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถลงทะเบียนในกลุ่ม Early Registration ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566 และกลุ่ม Late Registration ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 15 ธันวาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม/ช่องทางลงทะเบียน
Website: https://mfiu-aging2023.mfu.ac.th 
Email address: mfiu.aging2023@mfu.ac.th 

  • 2441 ครั้ง
  • #สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์