ขอแสดงความยินดีกับพนักงาน มฟล. ที่ได้รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ พุทธศักราช 2566” และ “เพชรพระนคร” สาขาวรรณศิลป์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายพนมกร นันติ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคารสถานที่ ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ พุทธศักราช 2566” ประเภทบุคคลทั่วไป ด้านวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กำลังใจแก่บุคคลที่ประกอบคุณงาม ความดี เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และรางวัล “เพชรพระนคร” สาขาวรรณศิลป์ บุคคลผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2566 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาวรรณศิลป์นั้น หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานด้านงานเขียน ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น กวีนิพนท์ นิทาน ตำนาน เรื่องเล่า เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง สารคดี กลอน ลำผญา เป็นต้น

  • 2185 ครั้ง