สนว.ทันตแพทยศาสตร์ มฟล. ทำบุญสำนักวิชา พร้อมเปิดโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากพระสงฆ์ เชิญทุกภาคส่วนร่วมหารือแนวทางดำเนินงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุยายน 2566 ณ ห้องประชุมวันชัย ศิริชนะ ชั้น 5 อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โดย พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานสงฆ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รศ. ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดี ผศ. (พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ศ. นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผศ. ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคณะสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธี อาทิ สำนักงานจังหวัด สำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดเชียงราย สำนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ศาลจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย งานทันตกรรมจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย เป็นต้น

     ต่อจากนั้น เป็นการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและเปิดตัวโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากพระสงฆ์ ซึ่งดำเนินงานโดยโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิชัย โสภณพานิช โดย พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวอนุโมทนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวสนับสนุนโครงการ ผศ. (พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  กล่าวรายงาน ในการนี้ได้มีการร่วมประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อสังเกตจากทุกภาคส่วน และคณะสงฆ์ เพื่อให้โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากพระสงฆ์และสามเณรสามารถดำเนินงานด้วยความราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเชียงราย

.

คลิก ชมอัลบัมภาพ

 

 |   |  อธิการบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี  |  216 ครั้ง