มฟล เตรียมความพร้อมนักศึกษา-บุคลากร เพื่อต้อนรับบุคคลสำคัญจากนานาชาติ ที่จะเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีนโยบายชัดเจนในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทำให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อจำนวนมากในแต่ละปี รวมทั้งอาจารย์ชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็นผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านวิชาการ ทั้งประชุม อบรม สัมมนา และด้านศิลปวัฒนธรรม ทำให้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติอยู่เสมอ รวมทั้งได้ต้อนรับบุคคลสำคัญที่มาร่วมงานในโอกาสพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัย คณะศึกษาดูงาน อาจารย์-นักศึกษาแลกเปลี่ยน ดังนั้น ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรม “MFU Ambassadors 2018” ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ต้อนรับ ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่แขกที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ และโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ “ครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ในเดือนกันยายน 2561 ที่จะมาถึงนี้

     ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี กล่าวในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ว่า

     “ในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนา นั่นหมายถึงว่าเรากำลังจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ โอกาสพิเศษนี้เราก็จะได้เรียนเชิญแขกพิเศษมาร่วมงานที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งทำงานเกี่ยวกับด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ร่วมต้อนรับแขกในครั้งนี้ โดยเฉพาะแขกชาวต่างชาติ โดยที่ผ่านมาเคยมีโอกาสได้ต้อนรับแขกพิเศษที่เดินทางมาจากสถานทูตประจำประเทศไทยของชาติต่างๆ ที่มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัย ดังนั้นการจัดการอบรมครั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่จะได้ทำหน้าที่ต้อนรับแขกจากนานาชาติ โดยอำนวยความสะดวกครอบคลุมในทุกด้าน ตั้งแต่การเดินทางไปรับที่สนามบิน เราจะต้องรู้อะไรบ้าง ต้องทำอะไรบ้าง เราจะบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร ซึ่งจะมีวิทยากรมือชีพมามอบความรู้ให้เราเพื่อพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเราจะต้องมีความรู้นับแต่เรื่องราวรอบด้านของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ความรู้เกี่ยวกับจึงหวัดเชียงราย ความรู้ด้านลำดับพิธีการ สิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ไม่ควรทำ การบริการในงานเลี้ยงรับรอง บุคลิกภาพ การเดิน การสนทนา รวมถึงการระมัดระวังการปฏิบัติตนเมื่อต้องอยู่ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม”

     การปฏิบัติงานในการต้อนรับแขกจากนานาชาติครั้งนี้ นอกจากเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษายังจะได้นำวิชาความรู้จากสาขาวิชาของตนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง ในการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงเป็นงานพิเศษที่ทุกคนรอคอย และเตรียมพร้อมในงานด้านต่างๆ เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน

 |   |  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 20 ปีแห่งการสถาปนา  |  2014 ครั้ง