มฟล. ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ศิลปินแห่งชาติ สืบสานศิลป์” โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

    กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา "ศิลปินแห่งชาติ สืบสานศิลป์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแห่งชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารพลเอกสำเภา  ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

   โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา  ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจะมีการแสดงสุนทรียนาฏกวี ชุด อาวุธนางวาลี โดยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงและสาขาวรรณศิลป์ จากนั้นเป็นการแสดง สานสัมพันธ์ศิลป์ กวี คีตา โดยศิลปินแห่งชาติ 7 ท่าน จาก 3 สาขาคือ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง

      นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีกิจกรรมฝึกอบรมโดยศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจำนวน 9 ฐาน คือ ฐานศิลปะ 1 เทคนิคจิตรกรรมและสื่อประสม ฐานศิลปะ 2 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ ฐานศิลปะ 3 เทคนิคประติมากรรม ฐานศิลปะ 4 เทคนิคสถาปัตยกรรม ฐานศิลปะ 5 เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์ ฐานศิลปะ 6 การสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ ฐานศิลปะ 7 การสร้างงานศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) ฐานศิลปะ 8 การสร้างงานศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์พื้นถิ่นล้านนา) ฐานศิลปะ 9 การสร้างงานศิลปะการแสดง (ดนตรี-ขับร้อง-ประพันธ์เพลง)

  • 1365 ครั้ง
  • #ศูนย์บริการวิชาการ