นักศึกษามัลติมีเดียรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทอุดมศึกษาจากผลงานการประกวดแอนิเมชัน “ออมกับ กอช. มีแต่ได้”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทอุดมศึกษาจากผลงานการประกวดแอนิเมชัน “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” จัดประกวดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

เมื่อเร็วๆ นี้ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้จัดงานประกาศผลการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” โดยมี นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีโดยกล่าวว่า  โครงการจะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตระหนักถึงการออม สร้างสรรค์ผลงานในมุมมองที่แตกต่างตามช่วงวัย ถ่ายทอดแนวคิดการวางแผน การออมเงินเพื่ออนาคตผ่านผลงานแอนิเมชัน (Animation) และสามารถขยายผลกระจายการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กอช. มากขึ้น อาทิ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. การรับสิทธิประโยชน์เมื่อเป็นสมาชิก กอช. แล้ว ช่องทางอำนวยความสะดวกในการสมัครและส่งเงินออมสะสม รวมถึงบทบาทและภารกิจของ กอช. ให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง แตกต่างในแต่ละช่วงวัยเพื่อให้เกิดการสื่อสารเข้าใจและเข้าถึง กอช. ได้ง่ายมากขึ้น และเป็นกระบอกเสียงในการถ่ายทอดเรื่องราวของ กอช. ต่อในกลุ่มของเพื่อน ๆ และเครือข่ายที่ตนเองรู้จักผ่านผลงานแอนิเมชันที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงาน

ในปี 2565 ที่ผ่านมา กอช. จัดโครงการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้”  ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ ของ กอช. อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว กอช. จึงได้จัดงานประกาศผลการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ซึ่งมีจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 18 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 รางวัล ประเภทอุดมศึกษา จำนวน 6 รางวัล ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 6 รางวัล
โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ทีม 3 คนนี้มันโก้จริง ๆ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์  กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นางสาวภูฟ้า ศุภกิจเจริญ  จากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ทีม Melon-Plan  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชมเชย  ได้แก่
            1. นางสาวมณิสร มุสิกุล จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  กรุงเทพมหานคร
            2. นายวนาดอน ทองภูบาล  จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
            3. ทีม Karanammoraeh  จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
ประเภทอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีม บภด.  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาวอัชฌานันต์ นิธิธนานันต์ นายสานุพงศ์ นิยม และ นางสาวสุวิชญา สุตะวงศ์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ทีม The Three Muskateers จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย  ได้แก่  
          1. ทีม HW  จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร
          2. ทีม MA STU จากวิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี
          3. ทีมแฮแด จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
ประเภทบุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีม Heavy Mind Production
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  ทีม The Superproductionmans
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่  ทีม ART & JOY
รางวัลชมเชย  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

โดยนักศึกษาจาก มฟล. ส่งผลงานเข้าประกวดเรื่อง Saving Give Living นำเสนอผ่านตัวละครที่ทำการออมเงินกับ กอช. มาเรื่อยๆ โดยที่การออมนั้นจะมีผลต่อชีวิตของตัวละครในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เป็นการเจริญเติบโตของตัวละครพร้อมกับเงินออมที่มีกับ กอช. 

ที่มา : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance 

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ