ทีมวิจัยในชั้นเรียน มฟล. คว้ารางวัล “ชนะเลิศ และ Popular Vote” ในงานประชุม SOTL8

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ ผศ.ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์ นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์ อาจารย์สินีนาท วราโภค และอาจารย์สร้อยฟ้า ปิ่นสุวรรณ จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ และ ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คว้ารางวัล “ชนะเลิศ และ Popular Vote” สื่อนวัตกรรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) จากการส่งประกวดผลงานนวัตกรรมเรื่อง “เทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับหลักสูตรฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่หัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล” กิจกรรม Show & Share ในการประชุมวิชาการโครงการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 (SoTL 8)  ประจำปี พ.ศ.2565” จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เจ้าภาพหลัก) และความร่วมมือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันคลังสมองของชาติ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of teaching and Learning: SoTL) ประกาศรางวัลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี

  • 2341 ครั้ง
  • #สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ #MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)