การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (ผู้กู้ยืม กรอ. รายใหม่)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (ผู้กู้ยืม กรอ. รายใหม่) นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนกู้ยืมฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่าง หากมีคุณสมบัติตามกำหนดให้จัดเตรียมแบบคำกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา และนำส่งตามปฏิทินดำเนินงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา 053-916381-2
Facebook search: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. กำหนดการ
  2. คุณสมบัติผู้กู้ยืม
  3. แบบคำขอกู้ยืมเงิน

 

 |   |  6269 ครั้ง