มฟล. จัดกิจกรรม "ม่วนใจ๋ วัยเกษียณ : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2565"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "ม่วนใจ๋ วัยเกษียณ : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2565" ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน

ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2565 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวกัลยา ทับเกร็ด
   ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง  สังกัดสำนักงานบริหารกลาง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วิไลรัตน์ วรภมร 
   ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา สิทธิการ
   ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดสำนักวิชาการจัดการ
4. อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย 
   ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
5. นางสาวสุเทียน ต๊ะต้องใจ 
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร สังกัดโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
6. นางจุฬารัตน์ เขื่อนเพ็ชร์ 
   ตำแหน่งพนักงานนวด สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ทั้งนี้กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2565 เริ่มด้วย ผู้เกษียณอายุการทำงาน กราบสักการะและถวายพวงมาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแห่งความชื่นชมยินดี หลังจากนั้น อธิการบดี มฟล. กล่าวชื่นชมยินดีแก่ผู้เกษียณอายุการทำงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุการทำงาน 

ชมประมวลภาพได้ที่นี่
 

 |   |  ส่วนการเจ้าหน้าที่  |  370 ครั้ง