มฟล. ต้อนรับ ม.โซเฟีย จากญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

          ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษานานาชาติของ มฟล. กับคณะนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยโซเฟีย (Sophia University) ประเทศญี่ปุ่น ที่ศึกษาทางด้าน Global Study ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศแถบอาเซียน โดยให้ความสนใจความเชื่อมโยงของแต่ละประเทศในมิติต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ของชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น และสำหรับประเทศไทยได้มาทำกิจกรรมร่วมกับ มฟล. เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 โดย ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี มฟล. ร่วมให้การต้อนรับและให้เกียรติบรรยายเรื่อง “บทบาทของ มฟล. ในประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” (The Role of MFU in GMS and Human Resources Development) ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ มีพื้นที่เชื่อมถึงเมียนมา ลาว และ จีนตอนใต้ ทำให้มีความโดดเด่นในด้านความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา วิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในแถบนี้ ทั้งยังเป็นขุมกำลังในการสร้างบัณฑิตคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ไม่เพียงแต่รองรับการเติบโตของอาเซียน แต่ต้องมีความพร้อมในการทำงานในระดับนานาชาติ และสามารถปรับตัวได้ในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1689 ครั้ง
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนักศึกษา