ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มฟล. ร่วมแสดงนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. : ประโยชน์แท้แก่มหาชน” (เสด็จเป็นการส่วนพระองค์) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าภาพร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบายได้เห็นความหลายหลากแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมรับเสด็จด้วย ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “พื้นที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” โดยมี อาจารย์ ดร. จันทรารักษ์ โตวรานนท์ ผู้ประสานงานโครงการฯ และหัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ประจำบูธนิทรรศการให้ข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชม
 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 64 ครั้ง