รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษาโครงการพิเศษ ข่าวทุนการศึกษา

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา

มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน

ตั้งใจศึกษาและประหยัด อดออม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

ให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตั้งใจศึกษาและประหยัด อดออม
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ก่อนส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
4. ในขณะที่ขอพิจารณาให้ได้รับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น (ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
5. ผู้ปกครองประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ ผู้ปกครองตกงาน รายได้ไม่เพียงพอ หรือ เสียชีวิต เป็นต้น


จำนวนเงินทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาละ 25,000 บาท จำนวน 10 ทุน


กำหนดการรับสมัคร
นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ที่

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา โทร. 053 916186 หรือ 053 916187

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

 

| ผู้เขียนข่าว Siriporn Tannim |