อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศิลปะ ให้แก่ผู้เรียนหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. พร้อมตรวจประเมินผลงานผู้เรียนระดับ 2-3

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) บรรยายให้ความรู้ในรายวิชาบริหารจัดการศิลปะ ให้แก่ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รุ่นที่ 2 ทั้ง 3 ระดับ ณ ห้อง E4A-516 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) และผู้เรียนอีกส่วนเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

     จากนั้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ยังได้ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้แก่ อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง อาจารย์มานิตย์ กันทะสัก อาจารย์วัชระ กว้างไชย์ อาจารย์กาญจนา ชลศิริ อาจารย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น และอาจารย์วาทิตย์ เสมบุตร ในการตรวจประเมินความคืบหน้าร่างผลงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 1 (Sketch) ในรายวิชาสร้างสรรค์พุทธศิลปกรรม 1 ของผู้เรียนระดับที่ 2 (พุทธศิลป์สร้างสรรค์) และรายวิชาการสร้างสรรค์ศิลปกรรมขั้นสูง ของผู้เรียนระดับที่ 3 (พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง) ณ Studio 4 ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. อีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม) เข้าเยี่ยมชมผลงานและกล่าวให้กำลังใจผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ อีกด้วย

 

คลิก ชมภาพเพิ่มเติม

 |   |  สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU)  |  306 ครั้ง