ส่วนประชาสัมพันธ์จัด KM : PDPA กับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ PDPA ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ ส่วนประชาสัมพันธ์จัดโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในหัวข้อ PDPA (Personal Data Protection Act) กับงานประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นุรัตน์ ปวนคำมา อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มาเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้

โดย ผศ.นุรัตน์ ได้กล่าวว่าการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการนำเสนอภาพ – ข่าว สามารถทำได้โดยเพิ่มความระมัดระวังภาพที่อาจจะทำให้บุคคลในภาพเสื่อมเสีย และให้คำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวที่มี 4 มิติ ได้แก่ 1. สิทธิในชีวิต 2. สิทธิในเคหะสถาน 3. สิทธิในการสื่อสาร และ 4. สิทธิในข้อมูล ซึ่งทั้ง 4 มิตินี้รวมกันเป็น “สิทธิความเป็นมนุษย์” ที่ผู้ทำงานทุกคนพึงระวัง

ทั้งนี้ ระหว่างการบรรยายได้มีการซักถามในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างวิทยากร และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อาทิ การเก็บข้อมูลของครูแนะแนวในโครงการ การบันทึกและนำเสนอรูปภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
 

  • 888 ครั้ง