อธิการบดี มฟล. ร่วมเสวนา Platinum Award Talk ภายในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022 )”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ( Thailand Research Expo 2022 )” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จัดงานโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าว ฯ  ได้เปิดเวที “Thailand Research Expo Talk : เวทีรวมพลังวิจัย ขับเคลื่อนประเทศไทย” โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.นพ.วชิร คชการ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และนพ.นพพร  ชื่นกลิ่น  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และช่วง “Platinum Award Talk : เสริมพลังประชาคมวิจัย ด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ” โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในฐานะได้รับรางวัล Platinum Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564  

ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 นอกจากจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการแล้ว ยังมีภาคการประชุม-สัมมนามากกว่า 150 หัวข้อ ทั้งหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและปัญหาสำคัญของประเทศ  หัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสังคม  การประชุมกลุ่มนำเสนอบทความผลงานวิจัย  และการประชุมถ่ายทอดความรู้  การให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษากว่า 100 ผลงาน   และการมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมและภาคนิทรรศการได้ที่ https://researchexporegis.com  โดยลงทะเบียนเข้าชมแบบ Onsite ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  และแบบ Online ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล-ภาพจาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ https://bit.ly/3yXYpBp 

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  403 ครั้ง