นักศึกษา มฟล. รับรางวัลแข่งขันการอ่านกลอนจีน และการสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยจี้หนาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการอ่านกลอนจีนและการสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยจี้หนาน (Jinan University) สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

รางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 (ได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล)
1. นายรัฐพล สุวรรณทา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จากการแข่งขันอ่านกลอนจีน «水调歌头·明月几时有»

รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 (ได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล)
1. นางสาวสุนันทา โคตะมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จากการแข่งขันอ่านกลอนจีน «致橡树»
2. นางสาวหทัยภัทร จตุทิพย์สมพล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จากการแข่งขันอ่านกลอนจีน «陋室铭»
3. นางสาวปานไพลิน มัชฌลีลา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จากการแข่งขันอ่านกลอนจีน «雨巷»

รายละเอียดการประกาศรางวัลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ mp.weixin.qq.com/s/XFQZXxszQbpEP1u-Xdybig ;
 

 |   |  สำนักวิชาจีนวิทยา รางวัล  |  304 ครั้ง