นศ.จีนวิทยาคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และทักษะความรู้ทางภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน VooV Meeting Application จัดการแข่งขันโดย โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ (Center for Language Education and Cooperation, Bangkok: CLEC) และสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบชิงชนะเลิศ) โดยมีท่านหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประกวดในครั้งนี้ด้วย

รางวัลชนะเลิศ
นางสาววาสิตา ครองยุติ นักศึกษาสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นายเขมินท์ แซ่ติง นักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ 
รางวัลชมเชย
นางสาวปานไพลิน มชัฌลีลา นักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันเพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนาความรู้และความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย กว่า 32 แห่ง ได้ส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 128 คน และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 30 คน
 

 |   |  สำนักวิชาจีนวิทยา รางวัล  |  314 ครั้ง