รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ ชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษาโครงการพิเศษ ข่าวทุนการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิ ชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2565  

โดยเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 3 ทุน ซึ่งจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และค่าครองชีพ 

**คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1. ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 0)
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ มาจากถิ่นทุรกันดาร
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตั้งใจศึกษา
4. ผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

***ระยะเวลาการรับสมัคร

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยนำส่งเอกสารได้ที่
- ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา  อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) ห้อง 113 หรือ
- ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา (สมัครทุนมูลนิธิ ชวน รัตนรักษ์ 65)  
  เลขที่ 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

**** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปรียาพร พรหมมา

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ 053-916187 หรือ scholarship.sdad@mfu.ac.th 


***** เอกสารดาวน์โหลด
1.ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษา
2.แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

| ผู้เขียนข่าว Siriporn Tannim |