ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มฟล. ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษาโครงการพิเศษ ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษา

ในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

 

           ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่มีผลการเรียนดี มีฐานะยากจน มีความประพฤติเรียบร้อย จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนที่ตั้งอยู่

ในท้องถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

ให้ได้รับการศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มฟล. นั้น

            บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธรฯ  ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา

สิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

            ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตอบรับการรับทุนการศึกษา ตามแบบฟอร์มนี้

 https://forms.gle/k7GFRebea46SvV8U8 

 

| ผู้เขียนข่าว Siriporn Tannim |