แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามแผนการดำเนินการประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนอาคารสถานที่ จะดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565 ซึ่งดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย ตามแผนการดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565 
ช่วงระหว่างวันที่

  • วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2565 
  • วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2565 
  • วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามแผนการดำเนินการฯ ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่ได้รับความสะดวก จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

  • 974 ครั้ง