มฟล. จัดอบรมการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อการปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย งานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรม การให้การปรึกษาเบื้องต้น สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีวิทยากรคือ ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ นักจิตวิทยา อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการปรึกษาและสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น ในการให้การปรึกษาเบื้องต้น การดูแลจิตใจผู้ให้การปรึกษา และเข้าใจภาวะซึมเศร้า ซึ่งงานให้คำปรึกษาฯ มฟล. ได้ดำเนินงานในเชิงรุกในการให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานและการดูแลนักศึกษา มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 60  คน

        จากการตอบแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ให้ข้อคิดเห็นว่า “วิทยากรถ่ายทอดได้ดี ได้แนวทางนำไปปรับใช้ในการทำงาน ได้ทบทวนบทบาทของตัวเองในการทำหน้าที่ผู้ให้การปรึกษา มีข้อมูลและช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา”

.

ติดตามข้อมมูลข่าวสารและกิจกรรมของ ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. ได้ที่เพจ facebook @sdadmfu

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา งานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา