รับสมัครทุนการศึกษา นวมินทรบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษาโครงการพิเศษ ข่าวทุนการศึกษา
                   ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม “ตามรอยสมเด็จย่า 20 ปี ไม่เคยลืม”
เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
อันเนื่องมาจากที่ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวง และแม้ว่าจะเสด็จ
สวรรคตไปแล้ว แต่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังเป็นที่จดจำของปวงชนชาวไทยตลอดมา
                   มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่เรียนดี
มีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี
ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                   ดังนั้น จึงรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษานวมินทรบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2565  
จำนวน 1 ทุน  ทุนละ 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา 
ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2565)
2. เป็นนักศึกษาชั้นปี 1 (รหัสนักศึกษา 65X)
3. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.25 (ผลการเรียนรวม 6 ภาคเรียน)
4. เป็นผู้มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
5. ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่น (ยกเว้นกยศ.)
6. เป็นผู้เจตนาในการนำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนาบ้านเกิด
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2565  

นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สมัครทุนนวมินทร์ฯ)
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา โทร. 053 916186 หรือ 053 916187
เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
1. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา
2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
| ผู้เขียนข่าว Siriporn Tannim |