มฟล. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บพข. เข้าเยี่ยมชมเพื่อประเมินโครงการ “อุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และคณะผู้บริหาร บพข. เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชม    เพื่อประเมินโครงการ “อุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ” ณ ห้องดอยตุง อาคารวันชัย   ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ เจริญทรัพย์ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ “อุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ” และนำเสนอโครงการ HERBAL VALLEY ต่อผู้บริหาร บพข. หลังจากนั้นไปเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ “อุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ” ณ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร และโรงงานผลิตยาสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การเดินทางเพื่อมาเยี่ยมชมเพื่อประเมินโครงการ “อุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพร ให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ” ในครั้งนี้ ได้มีการหารือแนวทางการพัฒนา สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

ที่มา : ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

 |   |  ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม ส่วนบริการงานวิจัย  |  328 ครั้ง