มฟล. 1 ใน 51 มหาวิทยาลัยตัวแทนประเทศไทยบนเวทีโลกของการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็น 1 ใน 51 มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เป็นตัวแทนในเวทีโลกของการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 โดยเป็นการแสดงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาตามเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติโดยในปี 2022 มฟล. ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในช่วง 401 - 600 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,406 แห่งใน 106 ประเทศทั่วโลก และจัดอยู่ในอันดับที่ 11 ร่วมของมหาวิทยาลัยไทย

THE (Times Higher Education) เป็นสำนักการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยได้เริ่มจัดอันดับ World University Rankings ที่เน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและความเป็นนานาชาติมาตั้งแต่ปี 2004   ต่อมาในปี 2019 ทาง THE จึงได้เริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Impact Rankings โดยยึดเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อและกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องเลือกส่งข้อมูลอย่างน้อยใน 4 ด้าน รวมทั้งด้าน SDG 17 ที่เป็นด้านบังคับ

สำหรับในปี 2022 มฟล. ได้ส่งข้อมูลผลการดำเนินการเข้าร่วมทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 

SDG 3 Good Health and Wellbeing (อันดับที่ 7 ร่วมของไทย) 

SDG 5 Gender Equality (อันดับที่ 9 ของไทย) 

SDG 11 Sustainable Cities and Communities (อันดับที่ 2 ร่วมของไทย) 

และ SDG 17 Partnerships for the Goals (อันดับที่ 22 ร่วมของไทย)  

และผลการจัดอันดับในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมาจากคะแนนของ SDG 3 SDG 5 SDG 11 และ SDG 17 โดยมีกิจกรรมและโครงการเด่น ดังนี้

SDG 17 Partnership for the Goals

Ranking    801-1000  (No. of Institutions 1,438) 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา (CEFR) เป็นศูนย์กลางด้าน Mycology ที่ดีที่สุดในโลก มีการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและได้รับการอ้างอิงจากสถาบันต่างๆทั่วโลก 

เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  แบบ New Normal ในช่วง COVID - 19  โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข เช่น HS Research 2020 และ MedASC2020 

ความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น กรมพัฒนาที่ดิน สทนช. UN WHO WWF UNEP ฯลฯ

SDG 3 Good Health and Wellbeing

Ranking    401–600     (No. of Institutions    1,101)

มีหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 19 หลักสูตร รวมถึงในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตได้การรับรองในระดับนานาชาติจาก WFME

มีการทำงานด้านสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทางด้านการดูแลสุขภาพองค์รวม ของ Wellness Center ให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID - 19 ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ยังมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และโครงการทันตกรรมเพื่อให้บริการชุมชนในพื้นที่ห่างไกล


SDG 5 Gender Equality

Ranking    201–300     (No. of Institutions    938)

มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส มีนักศึกษาที่เป็น First Generation ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,800 คน เป็นผู้หญิง1,358 คน และบัณฑิตที่เป็นผู้หญิง จำนวน  2,251 คน จาก 3,021 คน

ผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

มาตรการส่งเสริมความเท่าเทียม เช่น ชุดนักศึกษา สวัสดิการ สิทธิการลา ฯลฯ


SDG 11 Sustainable Cities and Communities

Ranking    101-200     (No. of Institutions     783)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสนองพระราชปณิธาน ‘ปลูกป่า สร้างคน’ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรมให้เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมสำหรับบุคลากร และนักศึกษา ศูนย์อาหาร ห้องสมุด โรงพยาบาล สนามกีฬา และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ที่เปิดให้ใช้งานเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนเชียงรายสู่การเป็นเมืองออกแบบสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Chiang Rai Sustainable Design Week 

ที่มา : https://bit.ly/3y2fafZ Impact Rankings 2022 | Times Higher Education (THE)

 |   |  MFU Rankings  |  1316 ครั้ง