มฟล. ร่วม 7 มหาวิทยาลัย MOU กรมวิทยาศาสตร์บริการ ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคเหนือตอนบน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MUO) ว่าด้วย “การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคเหนือตอนบน” ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

       พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคเหนือตอนบน" โดย มฟล. มีคณะผู้บริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.ทศพล บุญเกิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล. และมี ผศ. ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร เป็นผู้แทน มฟล. เข้าร่วมพิธีลงนามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและกล่าวเปิดการสัมมนา

     หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อน NQI กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคเหนือตอนบน" โดย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน NQI ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มกัญชง-กัญชา สมุนไพรอื่นๆ และกลุ่มอาหารมูลค่าสูง โดย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม  และทีมนักวิทยาศาสตร์จากรมวิทยาศาสตร์บริการ เสร็จแล้วเป็นการสรุปและพิธีปิดกิจกรรม

.

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  347 ครั้ง