กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย ร่วมมือภาคเอกชนสร้างเสริมสุขภาพเกษตรกรภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2565 กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี หัวหน้ากลุ่มวิจัย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ บริษัท ดีมีเทกซ์ โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการสัมผัสสารฆ่าแมลงในกลุ่มเกษตรกร ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเกษตรชนชาติพันธุ์ในพื้นที่สูง ที่เพาะปลูกสตอเบอรี่คุณภาพพรีเมี่ยม และ กลุ่มเกษตรกรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่เพาะปลูกมัลเบอรี่ เสาวรส และฝรั่งสีชมพู เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี กล่าวว่า นอกจากบริษัทดอยคำฯ แล้ว โครงการยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทดีมีเทกซ์โซลูชั่นจำกัด ที่ร่วมสนับสนุนบริการตรวจสุขภาพครบวงจรที่ช่วยให้ทราบผลความเสี่ยงการสัมผัสสารฆ่าแมลงภายใน 1 วัน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัยสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ในการควบคุมคุณภาพการผลิตให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกร และเกิดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในการนี้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดอบรมกึ่งนิทรรศการส่งเสริมการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา เพื่อส่งเสริมการลดความเสี่ยงสุขภาพ อันจะส่งผลให้เกิดสุขภาพที่สมบูรณ์และสมรรถนะในการการประกอบอาชีพ และได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตึง ในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน และกลุ่มวิจัยฯ ได้ร่วมกันกำหนดแผนงานจัดกิจกรรมต่อเนื่องในปี 2566 ต่อไป

ที่มา : กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย มฟล.

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  |  316 ครั้ง