ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มฟล. ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย "แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากร ประจำปี 2565"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มฟล. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากรและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 ภายใต้  Platform 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Progrme 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 

ทั้งนี้ วช. ได้ประกาศผลการพิจารณาที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประกอบด้วย

 1. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาวุโส “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)” จำนวน 1 ทุน ได้แก่
  • โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาความหลากหลายของเชื้อราในพื้นที่ที่ศึกษาที่มีผลต่อจำนวนชนิดสายพันธุ์ ความหลากหายทางเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ”
   หัวหน้าโครงการ “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เควิน เดวิดไฮด์” สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา
   งบประมาณ 7,500,000 บาท
 2. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” จำนวน 2 ทุน ได้แก่
  • โครงการวิจัยเรื่อง "การค้นพบสารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต้านเบาหวานจากพืชวงศ์ Annonaceae ที่คัดเลือก”
   หัวหน้าโครงการ “รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว” สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   งบประมาณ 2,500,000 บาท
  • โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาไฮโดรเจลแบบฉีดที่มีอนุภาคนาโนของ smallinterfering RNA(siRNA) สำหรับใช้ในการรักษามะเร็งเต้านม”
   หัวหน้าโครงการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง” สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   งบประมาณ 1,500,000 บาท 
 3. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่”  จำนวน 1 ทุน   ได้แก่
  • โครงการวิจัยเรื่อง " Development of Online Mindfulness-Based Intervention for Thai-Depressed Adolescents”
   หัวหน้าโครงการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา แรงสิงห์” สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
   งบประมาณ 360,000 บาท

ที่มา : ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล.

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  330 ครั้ง