นักศึกษา ป.โท สาธารณสุขศาสตร์ มฟล. ทัศนศึกษา จ.ตาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาพชายแดน ไทย-เมียนมา พร้อมสร้างเครือข่ายการวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2565 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพชายแดน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ประกอบด้วย นักศึกษานานาชาติ จำนวน 6 คน นักศึกษาไทย 9 คน นำโดย อาจารย์ ดร. พิษณุรักษ์ กันทวี ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต พร้อมด้วยทีมอาจารย์ในหลักสูตรจำนวน 6 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดตาก ในสถานที่ต่างๆ คือ  Health Post กม. 33 อำเภอพบพระ โรงพยาบาลแม่สอด องค์กร IRC แม่ตาวคลินิก มูลนิธิสุวรรณนิมิตร องค์กร M Fund  องค์กร SMRU หน่วยวิจัยมาลาเรีย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กึ๊ดหลวงศิริกัญไชย บ้านแม่กึ๊ดใหม่ริมเมย หมู่ที่ 10 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อลงพื้นที่ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน ในการดำเนินงานและการจัดการสาธารณสุขชายแดน ไทย-เมียนมา  อีกทั้งได้เปิดมุมมองให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการการจัดการระบบสุขภาพชายแดน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือ และเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในอนาคต

.

ข้อมูลโดย อาจารย์ ดร. พิษณุรักษ์ กันทวี

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 289 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ