มฟล. ติด 1 ใน 10 สถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 10 ปีซ้อน (SIR 2022)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ติดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  1 ใน 10 ของประเทศไทย จาก SCImago Institutions Ranking (SIR) 2022 การจัดอันดับนี้เป็นการจัดอันดับสถาบันด้านการวิจัยทั้งที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐ และบริษัทเอกชน โดยมีตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการวิจัย (Research 50%) ที่พิจารณาจากจำนวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่และการถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลทางวิชาการ SCOPUS 2. ด้านนวัตกรรม (Innovation 30%) พิจารณาจากจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาในฐานข้อมูล PATSTAT และ 3. ด้านสังคม (Societal 20%) โดยพิจารณาจากการเข้าถึงเว็บไซต์ตามสถิติจาก Google and Ahrefs 

โดยผลการจัดอันดับปี 2022 มฟล. ติดอันดับที่ 685 ของโลก (จากสถาบันอุดมศึกษา 4,364 แห่งทั่วโลก) อันดับที่ 289 ของเอเชีย (จาก 1,485 แห่ง) อันดับที่ 10 ของไทย (จาก 29 แห่ง) ได้รับการจัดอันดับ percentile ที่ 64 ของโลก และมีอันดับในด้านต่างๆ ดังนี้

- ด้านการวิจัย percentile ที่ 71    เป็นอันดับที่ 430 ของสถาบันอุดมศึกษาโลก (11 ของไทย)

- ด้านนวัตกรรม percentile ที่ 47    เป็นอันดับที่ 393 ของสถาบันอุดมศึกษาโลก (5  ของไทย)

- ด้านสังคม    percentile ที่ 56    เป็นอันดับที่ 245 ของสถาบันอุดมศึกษาโลก (14  ของไทย)

รวมทั้งในการจัดอันดับตามประเภทกลุ่มสาขาวิชา ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้  

หมายเหตุ: อันดับของสถาบันอุดมศึกษาโลก (อันดับของสถาบันอุดมศึกษาไทย)

- Agricultural and Biological Sciences     394 (8)

     Ecology, Evolution, Behavior and Systematics     316 (1)

     Food Science     630 (11)

     Plant Science     303 (2)

- Biochemistry, Genetics and Molecular Biology    499 (3)

- Chemistry    371 (1)

- Computer Science    679 (15)

- Energy    320 (1)

- Environmental Science     202 (1)

- Medicine     568 (8)

      Infectious Diseases     670 (15)

      Public Health, Environmental and Occupational Health     746 (14)

- Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics     457 (6)

- Social Sciences     -

      Education     899 (19)

สำหรับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มฟล. ซึ่งเปิดมาได้เพียง 23 ปี แต่ได้รับการจัดลำดับเป็นระยะเวลา 10 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน และสามารถรักษาระดับ 1 ใน 10 ของสถาบันการศึกษาในไทยอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ มฟล. ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ” ที่มุ่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในระดับสากล พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 


ที่มา: University Rankings - Thailand 2022 (scimagoir.com)

 |   |  MFU Rankings  |  1767 ครั้ง