มฟล. เปิดเวทีรับฟัง(ร่าง)หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการฯ (Career Path)

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม “ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ (ร่าง)หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเข้าร่วมรับฟัง จำนวนกว่า 500 คน ผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 

ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอร่าง Career Path ของ มฟล. ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ได้ศึกษา และจัดทำขึ้นมา นำเสนอต่อพนักงานที่เข้ารับฟังในแต่ละหัวข้อ โดยมีการตอบข้อซักถามเป็นระยะ สำหรับข้อมูลที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ได้รับจะนำไปประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path) ของมหาวิทยาลัยต่อไป

 
 

  • 698 ครั้ง
  • #ส่วนการเจ้าหน้าที่