มฟล. จัดให้ความรู้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้หน่วยงานขับเคลื่อนนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่ข่าว: PDPA-ข่าวสาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน : พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” โดยได้รับเกียรติจากคุณสิริพัฒน์ สิริเวทิน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม E4A-518 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. กล่าวว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศบังคับใช้ได้ และ มฟล. มีหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เช่น การรับสมัครนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจ้างพนักงานหรือบุคลากร การวิจัยและพัฒนา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา บุคคลภายนอกหรือผู้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน : พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นำองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ PDPA เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ https://pdpa.online.th 

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

 |   |  ส่วนการเจ้าหน้าที่  |  1104 ครั้ง