ชี้แจงนโยบายและแบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวดหมู่ข่าว: Planning-ข่าวสาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

      ส่วนนโยบายและแผนมีการจัดประชุม "ชี้แจงนโยบายและแบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" โดยเป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ส่วนนโยบายและแผนได้เรียนเชิญตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสำหรับการการดำเนินงานในอนาคต

  • 1218 ครั้ง