การประชุมกําหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5

หมวดหมู่ข่าว: Planning-ข่าวสาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ส่วนนโยบายและแผนจึงได้มีการจัด "การประชุมกําหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 - 2569)" ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 โดยในการประชุมนี้หน่วยงานกลางขับเคลื่อนตัวชี้วัดและส่วนนโยบายและแผน ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวชี้วัด เพื่อวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย สำหรับบริหารการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจด้านต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 |   |  612 ครั้ง