มฟล. ให้การต้อนรับ มทร.อีสาน หารือการพัฒนายุทธศาสตร์สมุนไพรไทย

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์สมุนไพรไทย และแนวทางการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทั้งนี้ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บรรยายถึงผลการดำเนินงานด้านสมุนไพรของมหาวิทยาลัย ในประเด็นการพัฒนาสมุนไพรครบวงจรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ จากนั้นได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพร อาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร และโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ 

 

  • 787 ครั้ง
  • #ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร