อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เข้ารับรางวัลภายในงานเวทีประชุมวิชาการเรื่อง "ครอบครัวพลังบวก ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง" ครั้งที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับรางวัลโครงการวิจัยเรื่อง "ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง" ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมภาคีเครือข่าย นำโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อนโครงการ ฯ ดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนลิน สิงขรณ์  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการดำเนินงานโครงการครอบครัวพลังบวก ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง" ในนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • อาจารย์สุภาพันธ์ จันทร์ศิริ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการดำเนินงานโครงการวิจัย Healthy Gamer Prevention model ในนามสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ทั้งนี้มีหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมวิจัย ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลนางแล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวในพิธีเปิดเวทีวิชาการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงครั้งที่ 3 ว่า โครงการวิจัยชุดนี้ มีจุดเด่นของงานการวิจัย 3 เรื่อง สำคัญ คือ 1) มีองค์ความรู้และชุดประสบการณ์ของผู้วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านเด็กและเยาวชน ที่ได้นำลงไปสู่การใช้จริงในพื้นที่ปฏิบัติการ เช่น ทุนชีวิต (Life assets) ของคุณหมอสุริยเดว ทรีปาตี การป้องกันเด็กติดเกม ของคุณหมอชาญวิทย์ พรนภดล ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสิทธิเด็ก ของท่านอัยการ โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง 2) มีการเปิดเวทีให้ความรู้เรื่องกฎหมายครอบครัวและสิทธิเด็ก เพื่อนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแต่ละเวที มายื่นเสนอแก้ไขกฎหมายด้านครอบครัวและสิทธิเด็กที่บังคับใช้ในปัจจุบันให้ทันสมัย เอื้อประโยชน์ต่อครอบครัว เด็กและเยาวชนได้จริง 3) มีเป้าหมายเกิดระบบพี่เลี้ยงในชุมชน ที่ประกอบด้วย คนที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานครอบครัว ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน และการแก้ปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่วิจัย ทั้งนี้ระบบพี่เลี้ยงในชุมชนต้นแบบของประเทศ ที่มี ระบบ coaching โดย จิตวิทยาพลังบวก จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านทาง 3 โครงการย่อย โครงการครอบครัวพลังบวก โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน และโครงการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งจะขยายผล เชื่อมกลไกท้องถิ่น และร่วมกันขับเคลื่อนครอบครัวพลังบวกในสังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  |  405 ครั้ง