งานให้คำปรึกษาฯ ห่วงใยสุขภาพใจนักศึกษา จัดอบรมทักษะการเป็นผู้ช่วยเหลือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       งานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมอบรมทักษะการเป็นผู้ช่วยเหลือสำหรับกรรมการนักศึกษาหอพัก ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) ห้อง 301 โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ ดร.พิมพ์รัตน์  บุณยะภักดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

     การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้ช่วยเหลือ ให้แนวคิดในการดูแลและการแก้ปัญหาด้านสุขภาพกายและใจของนักศึกษาหอพัก ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษาในการช่วยดูแลนักศึกษาภายในหอพัก มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  55  คน

     จากแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม นักศึกษาหลายคนที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ได้เล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่า “ได้รู้จักตนเอง ได้แนวทางในการดูแลสุขภาพจิต ฝึกการสังเกตเพื่อนหรือคนใกล้ตัว มีข้อมูลช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา ที่สำคัญคือได้ฝึกทักษะเพื่อเป็นผู้ให้คำที่ปรึกษาที่ดี”

 |   |  งานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา