มฟล. ลงนามความร่วมมือกับ วช. ภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" ประจำปีงบ 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.ทศพล บุญเกิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิทยาลัยชุมชนระนอง โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคุณสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ร่วมลงนาม โครงการฯ ดังกล่าวมุ่งหวังที่จะสร้างนักวิจัยให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการวิจัยของประเทศให้ตอบสนองภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงให้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีเครือข่ายการวิจัย
ชมประมวลภาพได้ที่นี่

  • 716 ครั้ง
  • #ส่วนบริการงานวิจัย